Det salutogena helhetsperspektivet.

Vår värdegrund är det salutogena perspektivet som fokuserar på och stödjer det friska i varje människa. Genom ett helhetsperspektiv på individens situation kan vi bidra till en mer genomgripande och hållbar rehabiliterings- och hälsoprocess hos varje enskild klient.

Vår målsättning är:

  • Att hejda en negativ livshälsotrend och verka för en positiv hälsoutveckling för våra klienter.
  • Att uppnå ökat välmående och återgång till en fungerande tillvaro med yrkesliv, studier eller annan sysselsättning för alla våra klienter.
  • Att genom utomhusvistelser och sinnesstimulering, aktivitet och vila, stärka det allmänna hälsotillståndet hos våra klienter.
  • Att bryta isolation och utanförskap genom att erbjuda en salutogen miljö som stärker känslan av sammanhang, meningsfullhet och trygghet.
  • Att utveckla förmågan till reflektion och emotionell bearbetning hos den enskilda klienten genom att utveckla symbolspråk med grund i naturens skeenden.

"Vi lever och verkar i övertygelsen att kriser och motgångar hör livet till. Och att ingen kris behöver bli beständig."