Livet är fullt av utmaningar.
Och möjligheter.

Varje dag drabbas tusentals människor av livspåfrestningar. Stora som små. Stress- och utmattningssymptom. Depressioner. Separationer. Sjukdomar. Närståendes bortgång.

Alla dessa, och andra, traumatiska händelser kan få långtgående konsekvenser såväl fysiskt och mentalt som socialt och ekonomiskt. Både för den enskilde individen, för anhöriga, för arbetsplatsen och för samhället i stort. Obehandlade symtom tenderar dessutom att förvärras över tiden och kan leda till isolering, arbetsnedsättning och utanförskap.

Den gemensamma nämnaren för en stor del av våra klienter är att de upplever sig vara i en utsatt och påfrestande livssituation där de erfar ohälsa och har behov av hjälp. Vissa behöver insatser som pågår under flera månader, andra kan behöva en kortare period under några veckor. Den behandling och medicinska hjälp som främst ordineras idag för psykisk ohälsa och stressrelaterade diagnoser är psykofarmaka och sjukskrivning. Brokinds rehabiliteringsträdgård erbjuder ett annat alternativ.

Och en helt ny möjlighet.